Restrukturizācija

Restrukturizācijas iespēju izmantošana paver iespējas izvairīties no maksātnespējas procesa un turpināt saimniecisko darbību. Latvijā praksē uzņēmumi nepamatoti reti izmanto tās finanšu problēmu risināšanas iespējas, kuras sniedz Maksātnespējas likums un citi normatīvie akti, kā rezultātā uzņēmumi tiek likvidēti, kaut būtu bijis iespējams turpināt darbību.

Restrukturizācijas ietveros var:

  • veikt uzņēmuma iekšējo restrukturizāciju;
  • panākt vienošanos ar kreditoru par parāda restrukturizāciju;
  • panākt ārpustiesas vienošanos ar kreditoriem, t.sk., uzsākt ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesu (lasīt vairāk par ĀTAP);
  • griezties tiesā, lūdzot uzsākt tiesisko aizsardību (lasīt vairāk par TAP);
  • iesniegt maksātnespējas pieteikumu maksātnespējas procesa uzsākšanai, kura ietvaros risināt uzņēmuma kā strādājoša aktīva pārdošanu.

Uzņēmuma restrukturizācija var ietvert arī pārrunas ar kreditoriem, kreditoru prasījumu restrukturizāciju, papildus finansējuma piesaisti, kapitāla palielināšanu, zaudējumus nesošu aktīvu nodalīšanu un pārdošanu, kapitāla struktūras optimizāciju, izmaksu struktūras optimizāciju.
Lai efektīvāk atrisinātu problēmas, jau minētie restukturizācijas pasākumi var tikt izmantoti kopā vairāki.
Visi šie nosauktie pasākumi nav vienīgie iespējamie līdzekļi saimnieciskās stāvokļa uzlabošanai.

Respektīvi – atkarībā no uzņēmuma situācijas likums piedāvā dažādus ceļus un dažādas iespējas, kā maksātnespējīgs vai ierobežoti maksātspējīgs uzņēmums var saglābt biznesu un panākt vienošanos ar kreditoriem par parādiem.

Turklāt, Komerclikums nosaka, ka valdei ir pienākums gadījumos, kad sabiedrībai ir ierobežota maksātspēja vai draud iestāties grūtības nokārtot saistības, kurām iestājies izpildes termiņš, savlaicīgi atbilstoši Komerclikuma prasībām informēt par finansiālo stāvokli uzņēmuma padomi un dalībmiekus (akcionārus), kuriem jālemj par tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma vai maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu, sabiedrības darbības izbeigšanu un likvidāciju, reorganizāciju, pamatkapitāla izmaiņām vai jāpieņem citi lēmumi par sabiedrības saimnieciskā stāvokļa uzlabošanu, pretējā gadījumā valdes locekļiem personīgi var nākties atbildēt par pieļautajām kļūdām uzņēmuma kreditoriem un par zaudējumiem, kas radušies savlaicīga maksātnespējas pieteikuma neiesniegšanas dēļ. Arī Maksātnespējas likums nosaka, ka gadījumos, ja uzņēmums nespēj nokārtot parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un nav iespējams panākt vienošanos ar kreditoriem vai ierosināt tiesiskās aizsardzības procesa lietu, valdei ir pienākums iesniegt tiesā juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu.

Kaut lēni, tomēr šīs likumu normas ir ienākušas maksātnespējas praksē un šobrīd valdes locekļu atbildības vērtēšana savlaicīga maksātnespējas pieteikuma iesniegšanā kļūst par maksātnespējas administratotu ikdienu, tādēļ restrukturizācijas līdzekļu izmantošana ir arī veids kā valdei izvairīties no iespējamām prasībām par uzņēmuma zaudējumu segšanu.

Mēs piedāvājam savu palīdzību restrukturizācijas plāna sagatavošanā un juridisko atbalstu restrukturizācias plāna realizācijā, t.sk., piedāvājam juridisko atbalstu nerentablo aktīvu pārdošanā, sabiedrības reorganizācijas procesā, tiesisās aizsardzības procesu vadīšanā.