Kā sastādīt un iesniegt kreditora prasījumu maksātnespējas procesā?

1. Kas jānorāda kreditora prasījumā?

Maksātnespējas likuma 73.panta 4.daļā ir noteikts, kas ir jānorāda kreditoru prasījumā (iesniegumā).

Kreditora prasījumā ir jānorāda prasījuma pamatojums. Prasījuma pamatojums ir tie apstākļi, kas apliecina, ka parādniekam ir jāizpilda noteikta saistība – jāsamaksā naudas līdzekļi. Kreditoram prasījumā ir jānorāda, uz kāda tiesiska darījuma vai citu apstākļu pamata parādniekam ir pienākums maksāt kreditoram.

Kreditora prasījumā ir jānorāda prasījuma veids, t.i. vai kreditors ir nenodrošinātais vai nodrošinātais kreditors. Nodrošinātais kreditors ir tāds kreditors, kura prasījuma tiesības pret parādnieku vai trešo personu ir nodrošinātas ar komercķīlu, zemesgrāmatā vai kuģu reģistrā reģistrētu hipotēku uz parādnieka mantu. Visi pārējie kreditori ir nenodrošinātie kreditori. Gadījumā, ja ar ķīlu vai hipotēku kreditora prasība nav nodrošināta pilnā apmērā vai ja kreditoram ir vairāki prasījumi pret vienu parādnieku, no kuriem daļa ir nodrošināta, bet daļa nav, tad viens kreditors var būt vienā daļā nodrošinātais kreditors, bet otrā daļā nenodrošinātais.

Kreditora prasījumā ir jānorāda prasījuma apmērs, atsevišķi minot galvenā prasījuma apmēru un blakusprasījuma apmēru. Galvenais prasījums ir pamatsumma, piemēram, aizdotā summa, par pakalpojumu maksājamā summa, pirkuma maksa u. tml., bet blakusprasījumi ir visi citi prasījumi, kas saistīti ar šo prasījumu – procenti, līgumsodi, soda naudas, parāda piedziņas izdevumi, tiesāšanās izdevumi un tml. Kreditora prasījumā jānorāda katra šī summa, kā arī jānorāda prasījuma kopējā summa. Nodrošinātajam kreditoram ir jānorāda arī apmērs, kādā prasījums ir nodrošināts.

Kreditora prasījumā ir jānorāda prasījuma rašanās laiks. Prasījuma rašanās laiks ir tas datums, kad parādniekam bija pienākums veikt maksājumu, piemēram, aizdevuma līgumā norādītais aizdevuma atdošanas datums, līgumā noteiktais termiņš, kad bija jāveic maksājums par pakalpojumu u. tml.

Kreditora prasījumā ir jānorāda, vai kreditors ir atzīstams par ieinteresēto personu Maksātnespējas likuma 72.panta izpratnē. Ieinteresētās personas ir:

1) maksātnespējīgās personas dalībnieki, akcionāri, biedri, pārvaldes institūciju locekļi, prokūristi, komercpilnvarnieki,

2) maksātnespējīgās personas dalībnieku, akcionāru, biedru, pārvaldes institūciju locekļu, prokūristu un komercpilnvarnieku laulātais vai radinieki līdz otrajai pakāpei (vecāki, vecvecāki, bērni, mazbērni, brāļi un māsas) vai svaiņi līdz otrajai pakāpei (sievas vai vīra vecāki, vecvecāki, bērni, mazbērni brāļi un māsas),

3) vienā koncernā ar parādnieku esošais kreditors.

Ieinteresētās personas ir tādas personas, kas ir bijušas augstāk minēto personu statusā pēdējo piecu gadu laikā. Piemēram, ieinteresētā persona ir arī sabiedrības bijušā valdes locekļa bijušās sievas māsa.

Kreditora prasījumā ir jānorāda, vai kreditors ir atzīstams par tādu kreditoru, kura prasījuma tiesības ir atkarīgas no nosacījuma iestāšanās, kā arī prasījuma apmēru un datumu (ja tāds ir zināms), līdz kuram nosacījumam jāiestājas. Nosacījums ir tāds notikums, no kura atkarīgs, vai kreditoram būs prasījuma tiesības vai nē. Piemēram, ja maksātnespējīgā persona ir galvojusi par citas personas saistībām, kas izriet no kredīta līguma, tad kreditora prasījuma tiesības pret galvotāju (maksātnespējīgo personu) ir atkarīgas no tā, vai kredīta ņēmējs maksā ikmēneša kredīta maksājumus, un prasījuma tiesības rodas tikai brīdī, kad kredīta ņēmējs pārstāj maksāt.

Kreditora prasījumā ir jānorāda kreditora kontaktinformācija, tajā skaitā elektroniskā pasta adrese. Kreditori savos prasījumos nereti aizmirst norādīt elektroniskā pasta adresi, vai norāda tādu pasta adresi, kuru kreditori paši regulāri nepārbauda. Kreditoriem ir jāatceras, ka administrators lielāko daļu dokumentu sūtīs tieši uz elektroniskā pasta adresi, nevis pa pastu.

Kreditora prasījumā ir kreditoram ir jānorāda savu bankas konta numuru.

Ja nodrošinātajam kreditoram nav prasījuma tiesības pret maksātnespējīgo personu, bet maksātnespējīgajai personai pieder īpašums, uz kuru kreditoram reģistrētas hipotēka vai komercķīla, kreditoram ir jānorāda šī īpašuma vērtība maksātnespējas procesa pasludināšanas dienā.

2. Kas jāpievieno kreditoram prasījumam?

Kreditora prasījumam ir jāpievieno prasījumu pamatojošie dokumenti, t.i. kreditoram ir jāiesniedz administratoram visi dokumenti, kas nepieciešami, lai administrators pārliecinātos, ka kreditora prasījums ir pamatots.

Likums paredz iespēju izņēmuma gadījumos, kad pamatojošo dokumentu skaits ir liels, kreditoram ar administratoru vienoties neiesniegt visus pamatojošos dokumentus, ja administratora rīcībā ir visi dokumenti un par prasījuma tiesībām nav strīda.

3. Kādā termiņā ir jāiesniedz kreditora prasījums?

            Kreditora prasījums ir jāiesniedz mēneša laikā no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu. Maksātnespējas reģistrs ir atrodams Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājas lapā www.ur.gov.lv.

            Ja kreditors nokavē šo prasījuma iesniegšanas termiņu, viņš var iesniegt kreditora prasījumu sešu mēnešu laikā no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu, taču ne vēlāk kā līdz dienai, kad administrators ir sastādījis kreditoru prasījumu apmierināšanas plānu.

4. Kam un kādā veidā ir jāiesniedz kreditora prasījums?

Kreditora prasījums ir jāiesniedz administratoram. Parasti to dara, nosūtot kreditora prasījumu un tam pievienotos dokumentus pa pastu kā apdrošinātu sūtījumu ar sūtījuma satura apliecinājumu. Kreditora prasījums ir jānosūta uz administratora deklarēto prakses vietas adresi, nevis uz juridiskās personas juridisko adresi.

Kreditora prasījumu var iesniegt arī administratoram personīgi, taču par to ar administratoru ir jāvienojas. Administratoriem nav pieņemšanas laiki un viņiem nav pienākums vienmēr atrasties prakses vietā. Turklāt, kreditora prasījums ir jāiesniedz administratoram personīgi, lūdzot administratoram ar parakstu apliecināt tā saņemšanu.