Juridiskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanas izmaksas

 

1. Maksātnespējas procesa uzsākšanas izmaksas, ja pieteikumu iesniedz parādnieks (pati juridiskā persona par sevi)

            Izmaksas, kas saistītas ar maksātnespējas procesa uzsākšanu juridiskai personai, var dalīt divās daļās – obligātajos valsts iestāžu kontos maksājamos izdevumos un maksā par juridiskajiem pakalpojumiem.

            Obligātie maksājumi ir depozīts EUR 860,- apmērā, kas ir jāmaksā Maksātnespējas administrācijas kontā, un ko pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas administrators izmantos savas atlīdzības un procesa izdevumu segšanai, valsts nodeva par maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu EUR 70,- apmērā (jāmaksā Valsts kasē) un ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi, parasti EUR 4,70 (jāmaksā Valsts kasē). Tātad obligātie maksājumi kopā ir EUR 934,70. Šie maksājumi ir jāsamaksā pirms procesa uzsākšanas, un pierādījumi par šo maksājumu veikšanu ir jāpievieno pieteikumam kā pielikumi.

            Kaut gan praksē tiesās ļoti reti netiek pieņemts vai netiek apmierināts pašas juridiskās personas iesniegtais maksātnespējas pieteikums (parasti tikai tad, ja pieteikums nav juridiski pareizi sastādīts vai nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti), tajos gadījumos, ja maksātnespējas process tomēr netiek pasludināts, depozītu atmaksā. Valsts nodevu ir iespējams saņemt atpakaļ, ja tiesa nepieņem pieteikumu, kas parasti notiek tad, ja pieteikumā ir trūkumi vai pieteikumam nav pievienoti visi nepieciešamie pierādījumi.

            Maksātnespējas procesa pieteikums ir juridisks dokuments, kas ir jāsastāda atbilstoši likuma prasībām, tāpēc pieteikuma sagatavošanu parasti tiek uzticēta juristam. Dažādi juristi par pieteikuma sagatavošanu prasa dažādu samaksu – sākot ar pārdesmit eiro līdz par vairākiem simtiem eiro, taču parādnieka maksātnespējas procesa pieteikums nav īpaši garš vai sarežģīts dokuments, tāpēc tā sastādīšana nevarētu izmaksāt vairāk par EUR 100 līdz 150.

            Savādāk ir, ja pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas ir nepieciešams vēl veikt kādas citas darbības, lai process noritētu veiksmīgi un bez prasību celšanas pret juridiskās personas vadību vai īpašniekiem. Par šādām konsultācijām un nepieciešamo dokumentu sagatavošanu juristam ir jāmaksā papildus.

 

2. Maksātnespējas procesa uzsākšanas izmaksas, ja pieteikumu iesniedz kreditors pret savu parādnieku

            Izmaksas, kas rodas kreditoram, lai iesniegtu maksātnespējas procesa pieteikumu pret savu parādnieku, arī var iedalīt obligātajos maksājumos, kas maksājami valsts iestāžu kontos, un maksā par jurista pakalpojumiem.

           Obligātie maksājumi ir depozīts EUR 860,-, kas ir jāmaksā Maksātnespējas administrācijas kontā, ko administrators pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas izmantos savas atlīdzības un procesa izdevumu segšanai, valsts nodeva par maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu EUR 355,- (jāmaksā Valsts kasē) un ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi, parasti EUR 4,70 (jāiemaksā Valsts kasē). Tātad kopā obligātie maksājumi būs EUR 1219,70. Šie maksājumi ir jāveic pirms pieteikuma iesniegšanas, un maksājuma uzdevumi ir jāpievieno kā pielikumi pieteikumam.

            Ja maksātnespējas process parādniekam netiek pasludināts, depozīts tiek atmaksāts atpakaļ. Valsts nodevu pieteikuma iesniedzējs var saņemt atpakaļ (tiesa to piedzen no parādnieka) tikai tad, ja parādnieks ir samaksājis savu parādu un tāpēc pieteikuma iesniedzējs atsauc maksātnespējas procesa pieteikumu.

            Retos gadījumos tiesa, pieņemot spriedumu par maksātnespējas procesa pieteikuma noraidīšanu, var nolemt, ka pieteikums ir atzīstams par nepamatotu vai apzināti nepatiesu. Šādos gadījumos tiesa var izlemt, ka pieteikuma iesniedzējam ir jāsamaksā parādnieka tiesāšanās izdevumi, t.i. maksa, ko parādnieks ir samaksājis savam advokātam (to faktiskajā apmērā, bet ne lielāka par EUR 1425).

            Otra daļa izdevumi, kas ir saistīti ar maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu, ir maksa par juridiskajiem pakalpojumiem un pārstāvību tiesā. Lai uzsāktu parādnieka maksātnespējas procesu, ir nepieciešams sagatavot un nosūtīt parādniekam brīdinājumu par maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu un sagatavot un iesniegt tiesā pieteikumu un nepieciešamos pierādījumus. Šie dokumenti ir jāsastāda atbilstoši likumu prasībām, tāpēc to sagatavošanai ir nepieciešama jurista palīdzība. Kreditora maksātnespējas procesa pieteikums tiek izskatīts tiesas sēdē, tāpēc kreditoru tiesas sēdē parasti pārstāv jurists un kreditors maksā juristam par pārstāvību tiesā. Maksa juristam par šiem pakalpojumiem var būt ļoti atšķirīga, atkarībā gan no objektīviem apstākļiem (ieguldītā darba apjoma, lietas sarežģītības, un tml.), gan no tā, cik lielu samaksu jurists vēlas saņemt par savu darbu.