Fiziskās personas maksātnespējas procesa izmaksas

1. Maksātnespējas procesa uzsākšanas izmaksas

Ar maksātnespējas procesa uzsākšanu saistītās izmaksas iedalās divās daļās – obligātie maksājumi, kas ir jāmaksā saskaņā ar likumu, un ar juridisko palīdzību saistītās izmaksas.

Saskaņā ar likumu noteikumiem pirms maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanas fiziskajai personai ir jāsamaksā depozīts Maksātnespējas administrācijas kontā divu minimālo mēnešalgu apmērā (EUR 860), ko pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas saņems administrators kā savu atlīdzību, valsts nodeva Valsts kasē EUR 70,- apmērā par maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu, un ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi Valsts kasē (parasti tie ir EUR 4,70). Tātad saskaņā ar likumu maksājamie izdevumi, ko fiziskai personai ir jāmaksā pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas, kopā ir EUR 934,70. Pierādījumi par šo maksājumu veikšanu (maksājumu uzdevumi) ir jāpievieno pielikumā maksātnespējas procesa pieteikumam.

Ar depozītu fiziskā persona neriskē. Ja maksātnespējas process tiesā netiek pasludināts, fiziskā persona iemaksāto depozītu saņem atpakaļ. Iemaksāto valsts nodevu saņem atpakaļ, ja tiesa neuzsāk lietas izskatīšanu (nepieņem pieteikumu). Parasti pirms maksātnespējas procesa lietas ierosināšanas tiesa pārauda pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, un gadījumā, ja nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, vai pieteikumā ir būtiskas kļūdas, tiesa nosūta pieteikuma iesniedzējam vēstuli, kurā ir norādīts, kādi dokumenti kādā laikā ir jāiesniedz vai kādi labojumi jāveic pieteikumā. Ja pieteicējs trūkumus nenovērš, tiesa pieteikumu nepieņem un atmaksā valsts nodevu.

Maksātnespējas procesa pieteikums ir juridisks dokuments, kas jāsastāda atbilstoši likumu noteikumiem, tāpēc tā sastādīšanu vislabāk ir uzticēt juristam. Maksa par fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma sagatavošanu var būt ļoti atšķirīga – sākot ar pārdesmit eiro līdz pat tūkstotim. Taču pats maksātnespējas procesa pieteikums nav ne īpaši garš, ne sarežģīts dokuments, tāpēc juristam ar pieredzi šajā jomā tas nevar prasīt vairāk darba kā pāris stundas. Ņemot vērā minēto, maksātnespējas procesa pieteikuma sagatavošana, ja citus nepieciešamos dokumentus (izziņas un citus dokumentus) sagādā pats klients, izmaksā EUR 100 līdz 150.

2. Izmaksas bankrota procedūras laikā

            Ja maksātnespējas procesa administrators ir ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, maksātnespējīgajai fiziskajai personai ir jāmaksā administratoram pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā no samaksātā depozīta (EUR 180,60), jo depozīts ir administratora atlīdzība maksātnespējas procesā.

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma noteikumiem pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas bankrota procedūras laikā visas maksātnespējas procesa izmaksas, kas radušās administratoram, maksā pati fiziskā persona (parādnieks). Šīs izmaksas ir ļoti atšķirīgas atkarībā no tā, vai parādniekam ir pārdodama manta vai nav.

Ja parādniekam nav mantas, parasti maksātnespējas procesa izmaksas nepārsniedz EUR 10, un tās parasti ir ar vēstuļu nosūtīšanu saistītās izmaksas.

Ja parādniekam ir pārdodama manta, šīs izmaksas būs daudz lielākas, jo parādniekam būs jāsedz ar mantas pārdošanu saistītie izdevumi. Ar nekustamā īpašuma pārdošanu saistītie izdevumi parasti ir maksa par nekustamā īpašuma vērtēšanu (dzīvoklim aptuveni EUR 100,-, mājai – EUR 150 līdz 250), maksa par sludinājuma izvietošanu Latvijas vēstnesī (aptuveni EUR 30 līdz 70), maksa par elektroniskās izsoles organizēšanu (EUR 15). Tātad, piemēram, ar dzīvokļa pārdošanu saistītās izmaksas bankrota procedūrā būs aptuveni EUR 175.

Ja maksātnespējīgajai fiziskajai personai pieder kustamā manta, piemēram, automašīna, būs jāsedz visi administratora izdevumi, kas administratoram radušies saistībā ar šīs mantas pārdošanu.

Retos gadījumos maksātnespējas procesa laikā rodas problēmas, piemēram, maksātnespējīgajai fiziskajai personai rodas domstarpības ar administratoru, maksātnespējīgā persona pati nevar sagatavot administratora pieprasīto informāciju, vai administrators gatavojas celt prasības tiesā. Tādos gadījumos maksātnespējīgajai personai ir jārēķinās ar papildus izmaksām juristam, kas palīdzēs šo jautājumu risināšanā, jo gadījumos, kad domstarpības ir ar administratoru par juridiskiem jautājumiem, bez jurista palīdzības grūti būs iztikt.

3. Ar saistību dzēšanas procedūru saistītās izmaksas

            Maksātnespējas procesā maksātnespējīgās fiziskās personas pienākums ir sagatavot saistību dzēšanas plānu, nosūtīt to kreditoriem un iesniegt tiesā pieteikumu par saistību dzēšanas procedūras pasludināšanu, bet pēc saistību dzēšanas procedūras termiņa beigām iesniegt tiesā pieteikumu ar lūgumu izbeigt saistību dzēšanas procedūru un dzēst saistības. Administratora pienākums nav gatavot šos dokumentus, Administrators var sagatavot šos dokumentus, ja maksātnespējīgā fiziskā persona un administrators par to vienojas, un visbiežāk šos dokumentus arī sagatavo tieši administrators. Taču nekas neliedz maksātnespējīgajai fiziskajai personai vienoties ar citu personu, parasti juristu, par šo dokumentu sagatavošanu.

            Līdzīgi kā ar maksātnespējas procesa pieteikumu, dažādi administratori un juristi prasa dažādu samaksu par šo dokumentu sagatavošanu, parasti no pārdesmit eiro līdz pat 200 eiro. Taču parastā maksa par saistību dzēšanas plāna, vēstules kreditoriem un attiecīga pieteikuma tiesai sagatavošanu ir EUR 50 līdz 80, bet maksa par pieteikuma sagatavošanu par saistību dzēšanu ir aptuveni EUR 50.