Kas parādniekam jāzina par parādu piedzinējiem un parādu ārpustiesas atgūšanu

1. Parādu piedzinēji faktiski ir bezspēcīgi

Lai cik biedējošas šķiet un nepatīkamas ir parādu piedziņas kompānijas darbības, parādu piedziņas kompānijas faktiski ir bezspēcīgas. Patiesībā vienīgie viņu parādu piedziņas līdzekļi ir divi:

1) aicināt parādnieku labprātīgi izpildīt kavētās maksājumu saistības,

2) iekļaut informāciju par parādnieku savā parādvēstures datu bāzē, no kuras savukārt informāciju var iegūt citi kredītu izsniedzēji, tādejādi nākotnē apgrūtinot parādniekam iespējas saņemt kredītus.

Nekādas reālas piespiedu darbības pret parādnieku vai viņa radiniekiem, parādnieka vai viņa radinieku naudas līdzekļiem vai īpašumu parādu piedzinēji nedrīkst veikt un neveiks pat, ja parādu piedzinējs draud veikt šādas darbības. Reālas darbības var veikt tikai tiesu izpildītājs pēc tiesas lēmuma pieņemšanas, parādu piedzinēji var tikai informēt (draudēt), ka kaut kad nākotnē tiesu izpildītājs veiks šīs darbības, ja parāds netiks samaksāts.

2. Lielāko daļu savus draudus parādu piedzinēji nevar izpildīt

Parādu piedziņas kompānijas mēdz draudēt ar to, ka parādniekam, ja viņš nesamaksās savu parādu, tiks atņemts īpašums, naudas līdzekļi, viņam no darba algas atvilks naudu parādu segšanai, palielināsies parāda apmērs, un tml. Nevienu no šīm darbībām parādu piedzinēji patiesībā nemaz nevar veikt. Iespējams, ka pret parādnieku šīs darbības kaut kad nākotnē tiks veiktas, taču to nedarīs parādu piedzinēji, bet gan tiesu izpildītājs un arī tikai pēc tam, kad par parādu tiks iesniegta prasība tiesā un tiesa ar savu lēmumu šo prasību apmierinās. Lai iegūtu tiesas lēmumu, parādu piedzinējam vai kreditoram ir jāveic daudzas darbības, jāiegulda vēl savi līdzekļi, un parasti tas nenotiek ātri, izņemot gadījumus, ja ir ieķīlāts nekustamais īpašums.

Parādu piedzinēji mēdz draudēt arī ar kriminālprocesa uzsākšanu pret parādnieku, parādnieka apmeklējumiem mājās un darbavietā, parādu piedziņu no laulātā, vecākiem vai radiniekiem. Arī šie draudi reti kad ir izpildāmi vai nav izpildāmi bez parādnieka piekrišanas.

3. Ir būtiska atšķirība starp parādu piedzinējiem un tiesu izpildītājiem

Nedrīkst jaukt parādu piedzinējus ar tiesu izpildītājiem. Parādu piedzinēji ir tiesīgi tikai aicināt parādnieku labprātīgi izpildīt saistības, lai gan bieži šī aicināšana ir diezgan nepatīkamas darbības un slēpti draudi. Savukārt tiesu izpildītājiem tiešām ir iespējas vērst piedziņu uz īpašumu, darba algu, naudas līdzekļiem bankās, taču tiesu izpildītājs šīs darbības veiks tikai tad, kad par parāda piedziņu būs lēmusi tiesa.

4. Parādu piedzinēji izmanto nepatīkamus psiholoģiskās ietekmēšanas paņēmienus

Lai gan Parādu ārpustiesas atgūšanas likums paredz to, ka parādu piedzinējs drīkst tikai aicināt parādnieku labprātīgi izpildīt kavētās maksājumu saistības, patiesībā parādu piedzinēji izmanto sen zināmus un praksē pārbaudītus psiholoģiskās ietekmēšanas un iebiedēšanas paņēmienus, kas nav klaji nelikumīgi, bet kas lielai daļai parādnieku ir ļoti nepatīkami. Visizplatītākie paņēmieni ir draudēšana ar īpašumu atņemšanu, informācijas izplatīšanu par parādnieka parādu, zvanīšana pa telefonu un sarunu risināšana par parāda atmaksu nepatīkamā un pazemojošā veidā, bieža zvanīšana, draudi apmeklēt parādnieku darbavietā un dzīvesvietā. Lai izvairītos no šīm nepatīkamajām parādu piedzinēju darbībām, parādnieki bieži, ja vien tas ir finansiāli iespējams, veic maksājumus parādu piedzinējiem. Taču jāatceras, ka tas vien, ka parādnieks ir veicis kādus maksājumus, nenodrošinās, ka parādu piedzinējs neturpinās savas parāda piedziņas darbības. Nereti notiek tieši pretējais – parādu piedzinēji kļūst vēl uzstājīgāki, saprotot, ka parādnieku var ietekmēt ar šādiem līdzekļiem.

5. Parādu piedzinēji mēdz pieprasīt lielākas parāda summas, nekā to atļauj likums

Parādu piedzinēji bieži savās vēstulēs norāda daudz lielākas parāda summas nekā to atļauj likums. Līgumsodu, kavējuma naudu un procentu summas likums ierobežo, un parasti tās nedrīkst daudz pārsniegt pamatparāda apmēru.

6. Visbiežāk parādu piedzinēju nelikumīgo rīcību ir grūti pierādīt un sūdzēšanās par šādu rīcību reti dod praktisku rezultātu parādniekam

Šobrīd parādu piedzinēji reti kad savās vēstulēs iekļauj informāciju, kas ir pretlikumīga, taču citas nelikumīgās parādu piedzinēju darbības ir grūti pierādīt, vai arī šīs darbības formāli atbilst likuma prasībām, taču praktiski pārkāpj likuma noteikumus. Piemēram, parāda piedzinējs telefona sarunā izsaka draudus, taču pierādīt, ka šie draudi ir izteikti, nav iespējams, jo par to nav nekādu pierādījumu. Arī apmeklējumu mājās vai darbavietā ir gandrīz neiespējami pierādīt, jo par to nepaliek dokumentāri pierādījumi, un, ja parādnieks ir bijis viens brīdī, kad ir ieradušies parāda piedzinēji, šim faktam nav pat liecinieki.

Iespējams, ka dažreiz draudi sūdzēties vai sūdzība uzraudzības iestādēm atturēs parādu piedzinēju no turpmākiem draudiem vai citām īpaši nepatīkamām darbībām, taču tas nesamazinās parāda apmēru un neliegs ne parādu piedzinējam, ne kreditoram turpināt nepatīkamā veidā aicināt labprātīgi samaksāt parādu.

7. Parādu piedzinējus var ignorēt

Tā kā parādu piedzinēji nevar veikt nekādas praktiskas darbības parādu piedziņai, vienīgi aicināt parādnieku samaksāt parādu, parādu piedzinēju aicinājumus var ignorēt.

Lai gan Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā ir noteikts, ka parādniekam ir pienākums sadarboties ar kreditoru un parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju, nevienā likumā nav noteikts, kādas sekas ir, ja parādnieks neizpilda šo pienākumu. Arī praksē, ja parādnieks ignorē parādu piedzinējus, tam reti kad ir negatīvas sekas, lai gan atsevišķos gadījumos parādniekam tomēr ir izdevīgāk noslēgt vienošanos par parāda samaksu nevis pilnībā ignorēt parādu piedzinēja prasības.

8. Atsevišķos gadījumos ir vērts noslēgt vienošanos ar parādu piedzinējiem

Atsevišķos gadījumos, it īpaši tad, ja parāda summa nav nesamaksājama, vai parādniekam pieder vērtīgi īpašumi, parādniekam tomēr ir izdevīgāk noslēgt vienošanos par parāda samaksu. Slēdzot vienošanos, bieži ir iespējams vienoties par procentu, līgumsodu un citu maksājumu samazināšanu, ja šie maksājumi ievērojami pārsniedz pamatparāda apmēru, kā arī ir iespējams vienoties par parāda samaksāšanas termiņa pagarināšanu, piemēram, vienoties par parāda samaksu, katru mēnesi maksājot noteiktu naudas summu.

9. Ir jābūt ļoti uzmanīgiem, vienojoties ar parādu piedzinējiem vai kreditoriem

Latvijā cilvēki bieži ļoti neapdomīgi liek parakstu uz dokumentiem, neiedziļinoties šo dokumentu būtībā, neprasot jurista padomu un reizēm pat neizlasot parakstāmo dokumentu. Jebkuru vienošanos vajadzētu parakstīt tikai tad, kad parādniekam ir pārliecība, ka persona, kas paraksta vienošanos, ir tiesīga tādu parakstīt, un kad ir pilnīga skaidrība, kādas ir šīs vienošanās sekas, tajā paredzētās tiesības un pienākumi, nepaļaujoties uz parādu piedzinēja vai kreditora sniegto informāciju vai solījumiem. Bieži parādu piedzinēji nav godprātīgi un nesniedz parādniekam pilnīgu informāciju par visiem būtiskiem vienošanās noteikumiem un tās sekām, tāpēc noslēgtās vienošanās sekas nereti ir ļoti neizdevīgas parādniekiem, un neatbilst tam, ko parāda piedzinējs vai kreditors, parakstot vienošanos, ir apsolījis parādniekam mutiski.

Bieži cilvēki arī nepamatoti paļaujas uz mutisku vienošanos, vai vienošanos, kas ir panākta, sarakstoties e-pastā. Šādi panāktas vienošanās nav juridiski saistošas, un visbiežāk parādu piedzinējs nemaz negrasās ievērot šādas vienošanās.

10. Parādu piedzinējiem ir pienākums sniegt parādniekam informāciju un sniegt atbildes parādniekam

Parādu piedzinējam nav tikai tiesības, bet arī ir pienākumi pret parādnieku. Parādu ārpustiesas atgūšanas likums paredz, ka parādu piedzinējam vai kreditoram ir jāsniedz atbilde par parādu un jāizsniedz dokumentu, kas pierāda parāda apmēru un pamatotību, kopijas, gadījumā, ja parādnieks rakstiski izsaka iebildumus pret parāda esamību vai apmēru.

Šādā veidā parādnieks var iegūt papildus informāciju un dokumentu kopijas, ja parādniekam pašam ir pazuduši dokumenti, vai nav skaidrības par parāda apmēru un veiktajiem maksājumiem.

Tomēr šis likumā noteiktais parādu piedzinēja un kreditora pienākums negarantē, ka parādniekam tiešām tiks izsniegti visi dokumenti vai tiks sniegta pilnīga informācija. Parādu piedzinējs un kreditors var turpināt aicināt parādnieku samaksāt parādu, neskatoties uz to, ka viņu rīcībā nav visi dokumenti vai viņi neizsniedz parādniekam visu dokumentu kopijas.

11. Parādnieku no nevajadzīgiem uztraukumiem un finansiāli neizdevīgas rīcības var paglābt sapratne par savu situāciju kopumā

Bieži parādniekam vislielākos uztraukumus sagādā tieši nevis pats parāds vai tā piedziņa, bet gan neziņa par parādu piedziņas procesu, tā sekām un to, kā būtu pareizi rīkoties.

Nav vienas vai universālas parādu piedziņas shēmas, tāpat nav viena risinājuma visiem parādniekiem. Katra parādnieka situācija ir individuāla, atkarīga no daudzām juridiskām niansēm, piemēram, galvojumiem, parādnieka pašreizējiem un plānotajiem ienākumiem, parādnieka vecuma, parādnieka laulātajam piederošajiem īpašumiem, iespējām nākotnē mantot vērtīgus īpašumus, un tml.

Ir gadījumi, kad ir viennozīmīgi skaidrs, ka no parādnieka parādu nekad nevarēs piedzīt pat ar tiesas spriedumu. Citos gadījumos parādniekam vienīgā finansiāli izdevīgā un saprātīgā izeja tomēr ir rast risinājumu kā atmaksāt parādus, citreiz saprātīgi ir maksāt tikai vienu parādu, citreiz parādniekam finansiāli izdevīgāk ir neslēgt nekādus izlīgumus vai vienošanās, pārstāt veikt jebkādus parādu maksājumus un gatavoties maksātnespējas procesa uzsākšanai. Nereti parādniekam labāk ir nogaidīt un tikmēr veikt likumā atļautās darbības savu īpašumu pasargāšanai.

Viens no risinājumiem ir doties pie jurista, kas izskaidrotu parādniekam visus parādu piedziņas procesa aspektus un iespējas sevi aizstāvēt, kā arī palīdzētu izstrādāt labāko un finansiāli izdevīgāko rīcības plānu.