Ģimenes maksātnespēja

Ģimenes maksātnespējas procesa atšķirības no vienas personas maksātnespējas procesa
Ģimenes maksātnespējas process no vienas privātpersonas maksātnespējas procesa atšķiras ar to, ka:
1. ģimenes maksātnespējas procesu kā vienu maksātnespējas procesu uzsāk vienlaicīgi divas vai vairākas personas – laulātie, radinieki un svaiņi;
2. ģimenes maksātnespējas procesā ar procesa uzsākšanu saistītie izdevumi (depozīts 430 eiro, valsts nodeva 71,14 eiro un ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi) ir jāmaksā tikai vienreiz, nevis par katru personu.
Ģimenes maksātnespējas procesa priekšrocības
Pēc būtības galvenā ģimenes maksātnespējas procesa priekšrocība ir naudas līdzekļu ietaupījums, uzsākot maksātnespējas procesu. Pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas visas izmaksas (administratora izdevumi, izdevumi, kas saistīti ar saistību dzēšanas plāna izstrādāšanu un pieteikumu sagatavošanu tiesai, ikmēneša maksājumi kreditoriem saskaņā ar saistību dzēšanas plānu) katram parādniekam ir jāsedz tādā pašā apmērā kā vienas personas maksātnespējas procesā.
Personas, kas var iesniegt ģimenes maksātnespējas pieteikumu
Personas, kas var iesniegt ģimenes maksātnespējas procesa pieteikumu ir laulātie (vīrs vai sieva), radinieki līdz otrajai pakāpei (vecāki, vecvecāki, bērni, mazbērni, brāļi un māsas) un svaiņi līdz otrajai pakāpei (sievas vai vīra vecāki, vecvecāki, bērni, mazbērni, brāļi un māsas). Personu skaits, kas var iesniegt vienu kopīgu ģimenes maksātnespējas pieteikumu nav ierobežots.
Parasti praksē vienu pieteikumu iesniedz vīrs un sieva, vai vecāki un bērni, un parasti tikai gadījumos, ja viena no personām ir ņēmusi kredītu, bet otra persona ir par to galvojusi vai abas personas ir līdzaizņēmēji, taču likums neaizliedz iesniegt parādniekam vienu pieteikumu kopā, piemēram, ar sievas brāli, katram par saviem atsevišķiem parādiem, tikai ar mērķi ietaupīt līdzekļus maksātnespējas procesa uzsākšanai.
Maksātnespējas situācijā ir jābūt visām personām, kas iesniedz ģimenes maksātnespējas pieteikumu
Iesniedzot ģimenes maksātnespējas pieteikumu, katrai personai, kas kopīgi iesniedz pieteikumu, ir jābūt maksātnespējas situācijā, t.i. katrai personai ir jābūt vismaz 5000 eiro parādam, kuru viņai ir nekavējoties jāsamaksā un viņa nevar samaksāt, vai personai ir jāspēj pierādīt, ka viņa nespēs nokārtot parādsaistības 10 000 eiro apmērā, kuru termiņš iestāsies gada laikā. Piemēram, persona, pret kuru ir pieņemts spriedums par parāda piedziņu 50 000 eiro apmērā, nevar iesniegt pieteikumu kopā ar savu brāli, kura parāda neatmaksātā summa ir 50 000 eiro, bet kura ikmēneša maksājumus viņš veic vai arī ir pārtraucis veikt, bet kura kreditors vēl nav izbeidzis līgumu un neprasa atmaksāt visu parāda summu. Šajā gadījumā brālis nevarēs pierādīt, ka viņam ir nekavējoties jāsamaksā 5 000 eiro.