Fiziskās personas maksātnespējas procesa norises piemēri

 

Fiziskās personas maksātnespējas procesa norises piemēri ir galveno administratora un parādnieka veikto darbību uzskaitījums, kas dod vispārīgu priekšstatu par maksātnespējas procesa norisi, taču neatspoguļo visas maksātnespējas procesā veiktās darbības un iespējamās katra individuālā maksātnespējas procesa īpatnības.

1. Piemērs 

Situācijas apraksts:

Fiziskai personai (parādniekam) pieder dzīvoklis, kas ir ieķīlāts par labu bankai. Parāda apmērs bankai ir 45 000 eiro, citu parādu nav. Parādnieka ienākumi ir 450 eiro mēnesī pēc nodokļu samaksas. 

Maksātnespējas procesa norise:

Parādnieks iesniedz tiesā fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu. Tiesa ar spriedumu pasludina maksātnespējas procesu. Ar sprieduma pasludināšanu tiek uzsākta bankrota procedūra. 

Parādnieks bankrota procedūras laikā pēc administratora pieprasījuma samaksā administratoram izdevumus, kas administratoram radušies maksātnespējas procesa laikā - maksu par nekustamā īpašuma novērtējumu, maksu par izsoles sludinājuma izvietošanu un citus izdevumus. 

Administrators trīs līdz sešu mēnešu laikā no tiesas sprieduma par fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas pārdod dzīvokli izolē par 25 000 eiro, tādejādi parāds bankai tiek daļēji dzēsts un atlikušais parāds bankai ir 20 000 eiro. 

Parādnieka jurists vai administrators pēc parādnieka lūguma sagatavo saistību dzēšanas plāna projektu, un parādnieks šo plānu saskaņo ar kreditoriem. Tā kā parādnieka kopējais parādu apmērs pēc bankrota procedūras pabeigšanas nepārsniedz 30 000 eiro, plānā saistību dzēšanas procedūras termiņš tiek norādīts viens gads. 

Viena līdz trīs mēnešu laikā pēc dzīvokļa pārdošanas administrators iesniedz tiesai pieteikumu par bankrota procedūras pabeigšanu, saistību dzēšanas procedūras uzsākšanu un saistību dzēšanas plāna apstiprināšanu. Pieteikumu tiesai par saistību dzēšanas procedūras uzsākšanu un saistību dzēšanas plāna apstiprināšanu iesniedz arī pats parādnieks. Tiesa pieņem lēmumu par bankrota procedūras pabeigšanu, saistību dzēšanas procedūras pasludināšanu un saistību dzēšanas plāna apstiprināšanu. 

Turpmākā gada laikā parādnieks katru mēnesi maksā kreditoriem vienu trešo daļu no saviem ienākumiem – 150 eiro, kopā gada laikā samaksājot kreditoriem 1800 eiro. 

Pēc saistību dzēšanas procedūras beigām parādnieka jurists vai administrators pēc parādnieka lūguma sastāda pieteikumu tiesai par saistību dzēšanu un maksātnespējas procesa izbeigšanu, un tiesa, pamatojoties uz parādnieka pieteikumu, pabeidz maksātnespējas procesu un dzēš atlikušo parādu 18 200 eiro apmērā.

 

2. Piemērs 

Situācijas apraksts:

Fiziskai personai (parādniekam) nepieder dzīvoklis vai automašīna. Parādnieks ir galvojis par citas personas saistībām, šīs saistības netiek pildītas, tāpēc banka prasa parādniekam samaksāt 150 000 eiro kā galvotājam. Parādniekam ir arī patēriņa kredīts, kura nesamaksātā daļa ir 12 000 eiro. Parādnieka mēneša ienākumi pēc nodokļu nomaksas ir 400 eiro. 

Maksātnespējas procesa norise:

Parādnieks iesniedz tiesā fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu. Tiesa ar spriedumu pasludina maksātnespējas procesu. Ar sprieduma pasludināšanu tiek uzsākta bankrota procedūra. 

Parādnieks bankrota procedūras laikā pēc administratora pieprasījuma samaksā administratoram izdevumus, kas administratoram radušies maksātnespējas procesa laikā - maksu, ko administrators samaksājis par vēstuļu nosūtīšanu parādniekam. 

Administrators konstatē, ka nav lietderīgi pārdot parādnieka mantu. Divu līdz trīs mēnešu laikā pēc tiesas sprieduma par fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas administrators pabeidz bankrota procedūru, nepārdodot parādnieka mantu. 

Parādnieka jurists vai administrators pēc parādnieka lūguma sagatavo saistību dzēšanas plāna projektu, un parādnieks šo plānu saskaņo ar kreditoriem. Tā kā parādnieka parādu apmērs pēc bankrota procedūras pabeigšanas pārsniedz 150 000 eiro, plānā saistību dzēšanas procedūras termiņš tiek norādīts trīs gadi. 

Administrators iesniedz tiesai pieteikumu par bankrota procedūras pabeigšanu, saistību dzēšanas procedūras uzsākšanu un saistību dzēšanas plāna apstiprināšanu. Pieteikumu tiesai par saistību dzēšanas procedūras uzsākšanu un saistību dzēšanas plāna apstiprināšanu iesniedz arī pats parādnieks. Tiesa pieņem lēmumu par bankrota procedūras pabeigšanu, saistību dzēšanas procedūras pasludināšanu un saistību dzēšanas plāna apstiprināšanu. 

Parādnieks turpmāko trīs gadu laikā katru mēnesi maksā kreditoriem vienu trešo daļu no vienas minimālās mēnešalgas mēnesī (143,33 eiro) kopā šajā laikā samaksājot kreditoriem 5 159,88 eiro 

Pēc saistību dzēšanas procedūras beigām tiesa, pamatojoties uz parādnieka pieteikumu, pabeidz maksātnespējas procesu un dzēš nesamaksātos parādus – parādu, kas izriet no galvojuma līguma, un patēriņa kredītu, kopā 156 840,12 eiro apmērā.