Kas jānorāda fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumā un kādi dokumenti jāpievieno maksātnespējas pieteikumam?

Fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumā ir jānorāda maksātnespējas procesa pazīme.

Maksātnespējas likuma 129.pantā ir noteiktas divas maksātnespējas procesa pazīmes:

  1. personai nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un parādsaistības kopā pārsniedz 5000 eiro;
  2. personai nebūs iespējams nokārtot parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādsaistības kopā pārsniedz 10 000 eiro.

Biežāk maksātnespējas pieteikumos tiek norādīta pirmā pazīme, proti, ka fiziskajai personai nav iespējams nokārtot parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un šīs parādsaistības kopā pārsniedz 5000 eiro. Ja pieteikums ir pamatots ar šo pazīmi, parādniekam pieteikumā ir jānorāda šādi apstākļi:

  1. ka parādniekam ir parādi 5000 eiro apmērā un šie parādi ir jāsamaksā nekavējoties;
  2. ka parādniekam nav iespēju nokārtot šīs parādsaistības.

Ar šo apstākļu norādīšanu pieteikumā vien nepietiek. Pieteikumam tiesai ir jāpievieno dokumenti, kas pierāda šos apstākļus. Visbiežāk tiesā izmantotie pierādījumi ir bankas paziņojumi par atkāpšanos no kredīta līguma, kurā banka pieprasa nekavējoties samaksāt atlikušo parāda summu, līgumsodus un procentus, tiesu spriedumi par naudas piedziņu no parādnieka, tiesu izpildītāju paziņojumi, dažādi līgumi, no kuriem izriet, ka parādniekam ir jāsamaksā parāda summa un parāda atmaksas termiņš jau ir pienācis, kā arī citi dokumenti.

Pierādīt to, ka personai nav iespēju nokārtot parādsaistības, var ar dokumentiem, kuros ir norādīts darba algas apmērs, ar dokumentiem, kas apliecina, ka personai nav vērtīga kustamā vai nekustamā manta, piemēram, izziņas no Zemesgrāmatas, Uzņēmumu reģistra un Ceļu satiksmes drošības departamenta un citiem dokumentiem.

Pieteikumā tiesai ir jānorāda arī tas, ka fiziskā persona pēdējo sešu mēnešu laikā ir bijusi Latvijas Republikas nodokļu maksātājs, un pieteikumam ir jāpievieno dokumenti, kas to apliecina. Parasti dokuments, kas apliecina to, ka fiziskā persona ir bijusi Latvijas Republikas nodokļu maksātājs, ir izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta.

Maksātnespējas procesa piemērošanas priekšnoteikums ir depozīta iemaksa Maksātnespējas administrācijas norādītajā kontā divu minimālo mēnešalgu apmērā, .

Maksātnespējas pieteikumā ir jānorāda parādnieka vārds, uzvārds, personas kods un deklarētā dzīvesvieta. Parasti pieteikumam tiek pievienota izziņa vai kāds cits dokuments, kas apliecina, kur ir parādnieka deklarētā dzīvesvieta.

Parādniekam jau pirms maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanas ir jābūt skaidrībai par saviem parādiem un to apmēru, jo pieteikumā ir jānorāda visu termiņā neizpildīto saistību kopēja summa, t.i., to parādu kopējo summu, kuru samaksas termiņš jau ir pienācis.

Pieteikumā ir jānorāda arī visu to saistību kopējā summa, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā. Nereti parādniekam ir gan tādi parādi, kuri ir maksājami nekavējoties, gan tādi, kuri vēl nav jāmaksā vai kuri jāmaksā regulāri katru mēnesi. Pieteikumā ir jānorāda arī visi šie maksājumi, kuri būs jāveic nākamā gada laikā.

Pieteikumā ir jānorāda arī parādnieka mantas sastāvs, tajā skaitā parādnieka daļu laulāto kopīgajā mantā un citā kopīpašumā. Parasti parādnieki pieteikumā neuzskaita visu savu mantu, tikai norāda vērtīgāko kustamo un nekustamo mantu. Parādniekam piederošo ikdienā lietojamo mantu vērtība parasti ir neliela un tai nav būtiska nozīme, izlemjot jautājumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu.

Pieteikumā ir jānorāda, vai maksātnespējas procesam ir piemērojami Padomes regulas Nr. 1346/2000 noteikumi. Ja parādniekam nav īpašumi un nav kreditori  ārvalstīs, tad regulas Nr. 1346/2000 noteikumi nav piemērojami.

Maksātnespējas pieteikumam jāpievieno dokumenti, kas apstiprina apstākļus, uz kuriem pieteikums pamatots, t.i. dokumenti, kas pierāda, ka personai nav iespējams nokārtot parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un šīs parādsaistības kopā pārsniedz 5000 eiro.

Pieteikumam ir jāpievieno arī:

  • dokumentu, kas apliecina, ka fiziskā persona pēdējo sešu mēnešu laikā ir bijusi Latvijas Republikas nodokļu maksātājs,
  • dokumentus, kas apliecina depozīta, valsts nodevas un citu tiesas izdevumu samaksu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

Ievērojot šos noteikumus, vienkāršos gadījumos parādnieks pats var sagatavot pieteikumu tiesai. Taču bieži šķietami vienkārši gadījumi var izrādīties sarežģīti, tāpēc maksātnespējas procesa pieteikuma sagatavošanu labāk uzticēt juristam ar pieredzi šajā jomā. Turklāt jurists jau pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas var brīdināt par iespējamiem riskiem, var sniegt nepieciešamo informāciju par procesu, kā arī informēt parādnieku par parādnieka tiesībām un pienākumiem šajā procesā.