Juridiskie pakalpojumi

Biroja galvenās darbības jomas 

Korporatīvās tiesības

Sniedzam visa veida juridiskos pakalpojumus, kas nepieciešami komercdarbības veikšanai, ietverot juridisko palīdzību jautājumos par sabiedrību dibināšanu, reorganizāciju un likvidēšanu, kapitālu daļu atsavināšanas darījumiem, akcionāru pilnsapulču un dalībnieku sapulču organizēšanu, dalībnieku pārstāvību sapulcēs, pārstāvību dalībnieku strīdos,  juridisko palīdzību darba tiesisko attiecību jomā, komersanta pārvaldības jautājumos. Varam piedāvāt juridiskos risinājumus, kas balstīti uz komercijas izpratni un dziļām zināšanām praktiskajos risinājumos.

Piedāvājam juridisko palīdzību biznesa drošības aizsargāšanai. Sniedzam konsultācijas un izstrādājam dokumentu projektus, lai noteiktu dažādus juridiskus ierobežojumus un saistības par labu uzņēmuma īpašniekiem, izstrādājam  ieteikumus un dokumentu projektus uzņēmuma iekšējās struktūras uzlabošanai, iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai, kompetenču sadalījumam, u.c. praktiskus risinājumus uzņēmuma aizsardzībai pret reiderismu.

Strīdu risināšana, pārstāvība un aizstāvība tiesā

Pārstāvam klientus visu instanču tiesās, šķīrējtiesās un mediācijā jebkuru strīdu risināšanā. Pārstāvam klientus sarunās par juridiska rakstura strīdiem. Nodrošinām mediatora pakalpojumus. Nodrošinām aizstāvību un pārstāvību kriminālprocesā.

Maksātnespējas lietas

Sniedzam juridiskās konsultācijas par jebkuru ar juridisko personu maksātnespēju vai fizisko personu maksātnespēju saistītu jautājumu, sagatavojam dokumentus fizisko un juridisko personu maksātnespējas procesu uzsākšanai, kā arī citus maksātnespējas procesos nepieciešamos dokumentus. Pārstāvam kreditoru intereses maksātnespējas procesos, sniedzam konsultācijas par tiesiskās aizsardzības procesiem, sagatavojam dokumentus tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanai, nodrošinām tiesiskās aizsardzības procesu vadīšanu.

Sniedzam konsultācijas jebkuros ar komersanta restruktrizāciju saistītajos jautājumos. Sniedzam palīdzību restrukturizācijas plānu sastādīšanā un nodrošinām juridisko atbalstu restrukturizācijas plānu īstenošanā.

Pārstāvība strīdos ar valsts un pašvaldību iestādēm

Sniedzam juridiskās konsultācijas par administratīvo aktu pamatotību un to apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas iespējām, nodrošinām pārstāvību administratīvajā procesā valsts un pašvaldību iestādēs un tiesā, sagatavojam pieteikumus un citus dokumentus administratīvā procesa ietvaros valsts un pašvaldību iestādēm un tiesai.

Konkurences lietas

Nodrošinām juridisko palīdzību konkurences lietās, ietverot pārstāvību lietā Konkurences padomē un pārstāvība Konkurences padomes lēmumu pārsūdzēšanā tiesā.

Darba strīdi

Juridiskās konsultācijas par jebkuru ar darba tiesībām saistītu jautājumu, konsultācijas darba laika organizācijas jautājumos, darba koplīgumu un darba līgumu sagatavošanā, konsultācijas un nepieciešamo dokumentu izstrādāšana darbinieku pieņemšanai un atlaišanai, tai skaitā dažādu rīkojumu, paskaidrojumu pieprasījumu un citu dokumentu izstrādāšana. Ārpustiesas darba strīdu risināšana. Mediātora pakalpojumi.

Darījumi ar nekustamo īpašumu

Nekustamā īpašuma pirkšanas, pārdošanas un ieķīlāšanas darījumi, nomas un īres līgumu sagatavošana, tiesību nostiprināšana zemesgrāmatās, juridiskās konsultācijas par jebkuriem ar nekustamo īpašumu saistītiem jautājumiem, īpašumu pārvaldīšanu un ar apdrošināšanu saistītajos jautājumos.

Civillietas

Juridiskās konsultācijas par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar līgumu noslēgšanu, līgumu projektu izvērtēšana un sagatavošana, konsultācijas saistībā ar noslēgtajiem līgumiem un pretenziju sagatavošana saistībā ar līgumu pārkāpumiem.

Grāmatvedība

Grāmatvedības pakalpojumi vidējiem un maziem uzņēmumiem, individuālajiem komersantiem un pašnodarbinātajām personām. Konsultācijas par grāmatvedības un nodokļu jautājumiem.

Juridiskās konsultācijas par Valsts ieņēmumu dienesta administratīvo aktu pamatotību un to apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas iespējām, pārstāvība administratīvajā procesā, pieteikumu tiesai un citu dokumentu gatavošana administratīvā procesa ietvaros.